Informace o nás

 

"Při turistice nosme lehký oděv, utužujme tělo, stačí čapka, nepromokavý kabátec, pohodlnou lehkou vysokou obuv, neboť cesty jsou dosti písčité; tlumok nebo chlebník pro uložení jídla a přebytečného oděvu. Není třeba zásob jídel, neboť všude je koupíme. Při delších cestách vezměme s sebou mýdlo, kartáček na zuby, ručník, hřeben, svítilnu, knoflíky, nit, jehlu, kalíšek na vodu, nůž, zápalky, náhradní prádlo, pro chladné večery pulover, náplast, čpavek, koňak, cukr, vaselinu, prostředek proti hadímu jedu, zápisník, tužku, průvodce s mapou, průkazy, fotopřístroj a dobrou náladu.

                                                                        Bohumil Kinský: Dubským Švýcarskem..."

 

 

 

Lezeme na hory, jezdíme na vodu, na běžky, někdy i na kolo či chodíme pěšky. A je s námi legrace!

 

 

 

 

Sídlo odboru KČT: Lhotka 96, PSČ 277 31

reg. č.  102 072

Bankovní účet  - Poštovní spořitelna, č.ú. 241173156/0300

 

Předseda oddílu: Václav Suchý, tel. 737 748 905
Místopředseda: Ivan Večl, tel. 737 610 967, ivan.vecl@email.cz
Hospodář: Věra Husáková, tel. 724 687 650

 

Členské příspěvky: Václav Suchý
Objednávka časopisu Turista:  Ivan Večl
Pravidelné schůzky oddílu: první pondělí 
v měsíci (změna od 1.1.2012) -  restaurace U české koruny (Vladimír Podařil) na Chloumku,  začátek v  19 hodin        

 

Organizační řád Odboru KČT Mělník

  

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU KČT MĚLNÍK

 

září 2010

vychází z Metodického listu KČT ORG. 1/2004

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Název odboru KČT : Odbor KČT Mělník

Sídlo : Lhotka 96, 277 31 Velký Borek

Oblast KČT : středočeská

 

1. Organizační řád se vydává ve smyslu ustanovení čl. 55 stanov KČT a byl schválen konferencí  odboru KČT (dále jen OKČT) dne 6. října 2010

 

2.         OKČT

je registrován ústředím KČT pod registračním číslem 102 072

dne 23.6.2008 č.j.

Klub českých turistů je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a registrovaným u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3022/90-R. V návaznosti na tuto registraci, stanovy KČT a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) výše zmiňovaného zákona se tímto OKČT stává právním subjektem.

 

3.   OKČT se oddělil z TJ Elektrárna Mělník, kde působil jako odbor KČT TJ Elektrárna Mělník.Viz Registrace odboru KČT ze dní 31.3.1996 a 23.6.2008.

 

4.   Účelem činnosti OKČT je sdružovat aktivní turisty, příznivce a přátele turistiky, kteří projeví zájem být členy OKČT.

 

5. Členové OKČT jsou povinni respektovat tradice KČT, ctít jeho symboly, dodržovat stanovy KČT, směrnice a usnesení orgánů KČT.

 

6.  Činnost OKČT se řídí platným zněním stanov KČT.

 

Část II.

Struktura a orgány OKČT

 

1.         OKČT se člení na oddíly:

- oddíl pěší turistiky

- oddíl vysokohorské turistiky.

Každý člen OKČT se může stát členem libovolného počtu oddílů. Oddíly si samostatně volí své vedoucí. Ustavení každého oddílu uvnitř OKČT schvaluje nejbližší schůze výboru OKČT.

 

2.         Orgány OKČT jsou:

- členská schůze (konference)

- výbor

- revizor (revizní komise)

 

3. Nejvyšším orgánem OKČT je členská schůze – konference s volbou delegátů. Koná se nejméně 1 x ročně.

Jednání členské schůze (konference) svolává předseda OKČT. Požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů starších 15 let, musí výbor OKČT svolat členskou schůzi (konferenci), která se koná nejpozději do 30 dnů od podání tohoto písemného podnětu.

Členská schůze (konference) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů OKČT (zvolených delegátů). Přijímané závěry a usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů).

Členská schůze (konference) schvaluje zprávu o činnosti výboru OKČT, zprávu o činnosti OKČT, zprávu o hospodaření, návrhy rozpočtu na běžný rok, návrhy delegátů na jednání vyšších orgánů KČT, návrhy na členy oblastního výboru a členy ústředního výboru KČT, volí a odvolává výbor OKČT, revizora (revizní komisi) a stanoví jim funkční období. Funkční období nesmí být delší než 4 roky. Počet zvolení do funkcí není omezen. Schvaluje výši členského příspěvku odboru a volí delegáty na oblastní konferenci podle klíče stanoveného oblastním výborem.

Členská schůze (konference) může na návrh výboru OKČT v souladu s článkem 16 a „Statutu čestného členství v KČT“ udělit čestné členství v OKČT osobám, které se významně zasloužily o KČT.

 

4. Výbor OKČT řídí činnost OKČT mezi členskými schůzemi v souladu s dokumenty schválenými členskou schůzi (plán činnosti, rozpočet apod). Rozhodnutí výboru nesmějí být v rozporu  se stanovami KČT a  dokumenty schválenými členskou schůzi (konferencí).

Výbor OKČT může mít následující složení: předseda, místopředseda (místopředsedové), hospodář, jednatel, metodik, atd.

Výbor OKČT má právo:

a) odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena výboru OKČT – odvolání musí být schváleno na nejbližší členské schůzi (konferenci) OKČT, jinak pozbývá platnosti

b) kooptovat za odstupující či odvolané členy výboru OKČT nové členy výboru OKČT, avšak pouze do počtu 1/3 členů výboru OKČT – kooptace musí být schválena na nejbližší členské schůzi (konferenci) OKČT, jinak pozbývá platnosti

 c) schvalovat vznik oddílu v rámci OKČT

 d) schvalovat změny v plánu činnosti (např. doplnění akcí apod.)

Výbor OKČT se schází pravidelně, nejméně však  4 x do roka.

Jednání výboru svolává a řídí předseda OKČT, v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru, zpravidla místopředseda.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přijímané závěry a usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů výboru.

 

5. Revizor (revizní komise) je volen(a) členskou schůzí OKČT, která určuje délku jeho (jejího) funkčního období. Revizor (revizní komise) kontroluje veškeré hospodaření OKČT. Zprávu o své činnosti podává členské schůzi a revizní nálezy i výboru OKČT.

 

6.         Statutárním(i) zástupce(i) OKČT je  předseda OKČT.

 

Část III.

Systém práce OKČT

 

1.         Zápisy ze všech výborových a členských schůzí (konferencí) OKČT vede pověřený člen výboru.

V zápisech z jednání členských schůzí (konferencí), výboru OKČT jsou v případě uložených úkolů stanoveny termíny a osobní odpovědnost za splnění. Plnění termínů je pravidelně sledováno.

Zápisy z jednání výboru OKČT obdrží všichni členové výboru OKČT a revizor (všichni členové revizní komise), rovněž tak jsou zasílány na vědomí oblastnímu výboru. Zápisy z jednání členských schůzí (konferencí) OKČT, výboru OKČT (a revizní komise) jsou archivovány.

 

2. Každý dokument vzešlý z jednání členské schůze (konference) OKČT, výboru OKČT, musí obsahovat jméno a funkci zpracovatele, v listinné podobě i podpis a razítko OKČT. Texty bez těchto náležitostí nemají platnost.

 

3. Zápisy z jednání členských schůzí (konferencí) OKČT a výboru OKČT jsou každému členu OKČT přístupny k nahlédnutí u pověřeného člena výboru OKČT.

 

4. Výbor OKČT zajišťuje metodickou i věcnou pomoc vedoucím akcí OKČT, zajišťuje vyškolení vedoucích a cvičitelů prostřednictvím oblastního výboru.

 

5.         Výbor OKČT sestavuje kalendář akcí, který zveřejňuje.

 

Část IV.

Hospodaření OKČT

 

1. Prostředky na svou činnost získává OKČT z podílu na členských příspěvcích KČT (příspěvek OKČT), z vlastní hospodářské činnosti, ze získaných dotací, projektů a od sponzorů.

 

2. Hospodaření OKČT probíhá v souladu s platnými hospodařskými směrnicemi KČT a obecně platnými předpisy.

 

3. Hospodaření OKČT se řídí rozpočtem, který na každý následující rok předkládá výbor OKČT ke schválení výroční členské schůzi (konferenci).

 

4. Výsledky hospodaření postupuje výbor OKČT revizorovi (revizní komisi) OKČT ke kontrole čtvrtletně (nebo v jiných termínech dle plánu práce) a v přehledné formě je prezentuje na výroční členské schůzi (konferenci).

 

5.   Za přípravu a výsledky hospodaření zodpovídá výbor OKČT jako celek.

 

6. Peněžní styk s členy zajišťuje hospodář OKČT. Členům OKČT muže být dána možnost bezhotovostních plateb na účet OKČT (v případě, že OKČT má účet u peněžního ústavu).

 

7. Pokud byl majetek OKČT pořízen s přispěním statního rozpočtu, z rozpočtu nižších stupňů státní správy, samosprávy, mezinárodních grantových projektů nebo dárců je povinností při nakládání s ním respektovat obecně platné předpisy a požadavky poskytovatele příspěvku nebo daru.

 

Část V.

Přijimání nových členů

 

1.    Propagace činnosti a získávání nových členů je trvalou povinností každého stávajícího člena OKČT.

 

2.    Noví zájemci o členství mohou předávat příslušné náležitosti (tj. podepsanou přihlášku s osobními a kontaktními daty, fotografií a členský příspěvek) pověřenému členu výboru OKČT

 

3. Evidenci členské základny vede, tj. členská čísla přiděluje a členské průkazy vystavuje, pověřený člen výboru OKČT, průkazy potvrzuje a podepisuje předseda.

 

4.    Řádným členem se nový zájemce stává k datu vystavení členského průkazu. Povinností výboru OKČT je neprodleně jej zařadit do centrální databáze prostřednictvím sekretariátu oblasti KČT.

 

Část VI.

Spolupráce s vyššími organizačními složkami KČT

 

1. OKČT má vůči oblastnímu výboru KČT (OV KČT) povinnosti v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT.

 

Část VII.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tento Organizační řád je závazný pro všechny členy OKČT.

 

2.    Výbor OKČT je oprávněn upravit Organizační řád při závažné změně okolností (např. změně stanov KČT), je však povinen neprodleně seznámit členy s úpravou a nové znění předložit k připomínkám a schválení nejbližší členské schůzi (konferenci).

 

3.    Organizační řád není v rozporu se stanovami KČT .

 

4.    Organizační řád byl schválen členskou schůzí (konferencí) OKČT dne  6. října 2010 a nabyl účinnosti dnem schválení.


 

 

 

 

 

 

 

 

...Oddíl vysokohorské turistiky (VHT) při Klubu českých turistů (KČT) v Mělníce funguje již od roku 1979.Je jedním ze dvou oddílů (vedle oddílu pěší turistiky) Odboru Klubu českých turistů, Mělník